Община Трън, Рехабилитация на улици

„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. с № BG06RDNP001-7.001-0091-С01/07.05.2019 г.

Общата стойност на договора е в размер на 1 053 552.99 (словом: един милион петдесет и три хиляди петстотин петдесет и два лева и 99 стотинки.) лева без ДДС
В предмета на договора са включени реконструкция и рехабилитация на пет броя улици в гр. Тън, както и улица в село Филиповци, община Трън. В които асфалтобетоновата настилка е в лошо състояние, износена е и с много пукнатини
Възложител: Община Трън
Изпълнител:Обединение БГ ТРЪН ДЗЗД