София, ул.Каменоделска

Реконструкция на трамваен релсов път по ул. "Каменоделска" от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци" в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Възложител: Столична Община
Изпълнител: БГНОВА АД
Начало на обекта - кръстовището с бул. "К. Стоилов".
Край на обекта – крайно трамвайно ухо "Орландовци"
Дължината на релсовия път (единичен коловоз), подлежащ на реконструкция е 3 288,55 м. и междурелсие 1009 мм
Общата стойност на договора е в размер на 6 798 565,23 лв (шест милиона седемстотин деведесет и осем хиляди, петстотин шестдесет и пет лв и 23 ст.) без ДДС
Технически характеристики на съществуващия път :
• Строежът е от първостепенна улична мрежа – районна артерия IIIБ клас
• Габарит на пътното платно от 16,0 м. до 20,0 м.
Изпълнените СМР, са както следва:
Част ’’Релсов път”
Част ’’Контактна мрежа” - контактно-кабелна мрежа по ул.”Каменоделска”, в участъка от бул.”К.Стоилов” до ухо”Орландовци”, вкл.ухото, включваща "Стълбове тролейбусни стоманени студено огънати многостенни", по тип и натоварване съгласно изискванията на контактната мрежа и
Част ’’Правотокови кабели”
Част ’’Пътни работи”
Част “Организация на движението“
Част „ВиК ” и отводняване
Част „Електроснабдителна мрежа“
Част „Телекомуникации“
Част „Улично осветление“
Част „Конструктивна“
Част „Паркоустройство”
Доставка и монтаж на спиркови навеси

София

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

ул. Професор Архитект Храбър Попов 7
1756 София, България

Бургас

Тел .: +359 2 86 21 084
Факс: +359 2 86 21 084
Мобилен: +359 876 002 867

бул. Христо Ботев 99
8000 Бургас, България